About Us

Current Administrators

Home -> About Us -> Current Administrators

Dean: Chang Honglong

Executive Dean: Zhang Yingfeng

Vice Dean: Liu Ping, Chang Zhiyong, Luo Ming, Wang Yanen

Assistant of Dean: Zhang Yahui, Tao Kai, Wan Neng